1. ನಿಮ್ಮ ಬಳಕೆದಾರರ ಹೆಸರು / ಇಮೇಲ್ ಐಡಿ ಮತ್ತು ಪಾಸ್‌ವರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಹುಡುಕಿ . ಬಳಕೆದಾರರ ಹೆಸರು (user name) ನಿಮ್ಮ REG ಸಂಖ್ಯೆ. KAxxJDNxxxxx ಅಥವಾ KAxxJWNxxxxxx @naravihs.in . (Example: [email protected])
 2. ನಿಮ್ಮ ಪಾಸ್‌ವರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಮರೆತಿದ್ದರೆ, ನಿರ್ವಾಹಕರನ್ನು (ಉದಾ: NCC ANO ರವರನ್ನು) ಕೇಳಿ.
 3. Outlook Mobile ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ???? ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ.ನಿಮ್ಮ ಬಳಕೆದಾರ ಹೆಸರು (username) ಮತ್ತು ಪಾಸ್‌ವರ್ಡ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಲಾಗಿನ್ ಆಗಿ. (Select Option: OUTLOOK)
 4. Microsoft Teams ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ. https://play.google.com/store/apps/details?id=com.microsoft.teams ????????
 5. ಅದೇ ಬಳಕೆದಾರ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಪಾಸ್‌ವರ್ಡ್‌ನೊಂದಿಗೆ Microsoft Teamsಗೆ ಲಾಗಿನ್ ಮಾಡಿ.
 6. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ಕೋಡ್ ಕೇಳಿದರೆ, ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಮ Outlook ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. Outlook email ಪರಿಶೀಲಿಸಿ.
 7. ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ನಿರ್ವಾಹಕರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.
 8. ತರಗತಿಗಳು, ನಿಯೋಜನೆಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದಾಗ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ತಂಡಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಿರಿ.

Dear NCC Cadet,

Follow following method.

 1. Find your User name/ Email Id and password.: User name is your reg number with @naravihs.in. such as, KAxxJDNxxxxxx or KAxxJWNxxxxxx . (Example: [email protected])
 2. If you cant find your password, ask admin.
 3. Download and install Outlook Mobile App ???? .
 4. Login to outlook with same username and password. (Select Option: OUTLOOK)
 5. Download and install Microsoft Teams. https://play.google.com/store/apps/details?id=com.microsoft.teams ????????
 6. Login to Microsoft teams with same username and password.
 7. If it asks for (another) code, check it in your outlook app email.
 8. If any problem, contact your admin.
 9. Open Microsoft Teams when Scheduled for classes, Assignments etc.